جا مع مسجد گلز ار محمد ی سیکٹر فو ر ڈی سر جا نی ٹا ون کرا چی

بر مکا ن آصف اقبال الیون بی نا ر تھ کرا چی

جا مع مسجد قبا یو پی مو ڑ کرا چی